Producenci

Regulamin zakupów

REGULAMIN sprzedaży internetowej.


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

NoAge

Górna 6

95-020 Justynów

NIP: 728-109-51-76

REGON: 101495851

 

Zwana   także zamiennie, Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: intymnieshop@wp.pl, pod 508842995 , lub osobiście w Siedzibie Firmy przy ul. Justynów 95020 Górna 6

§1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) –osoba dokonująca Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wyszczególnione i opisane na stronie Sklepu Internetowego

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem oferowanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem,

8. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod nazwą Intymshop,za pośrednictwem którego Klient może nabyć Produkt.

9. Strona – Sprzedający lub Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www , która połączona jest z adresem intymshop.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

§2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy Intymshop www.intymshop.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty dostępne w Intymshop www.intymshop.pl. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 

 

§3 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedającego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2.Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.

3.Zamówienia składane poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane drogą mailową są możliwe jak wyżej, jednak realizacja następuje wyłącznie w dniach: poniedziałek-piątek w godzinach 7-16.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo przekaże dane osobowe (imię i nazwisko/ nazwa Firmy, NIP) dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu, adres e-mail jak również określi szczegóły produktu takie jak rozmiar/ wymiary.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym będzie niemożliwy a brakujące dane nie pozwolą na prawidłowe zrealizowanie Zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres
e-mail, elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, w tym: paragony, faktury VAT, faktury VAT korygujące.

Dostawca zobowiązuje się do przesyłania nabywcy faktur w formie elektronicznej w formacie PDF z następującego adresu intymnieshop@wp.pl

W takiej samej formie przesyłane będą faktury korygujące oraz duplikaty faktur.
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia oraz prośby o potwierdzenie realizacji, Kupujący otrzyma odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się: z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem” lub na rachunek konta PayU.

11. W przypadku nie dokonania płatności do 14 dni od złożenia zamówienia i braku możliwości kontaktu z Kupującym sprzedający ma prawo anulować zamówienie bez informowania Kupującego.

 

 

§4 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić (kontakt telefoniczny lub mailowy Sklepu z Kupującym).

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w Siedzibie Firmy oraz płatność gotówkowa.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w zakładce "Koszty wysyłki". Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności "przelewem" tradycyjnym lub online do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

4. Kupujący jest obciążany wybranymi przez siebie kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy zawartymi w zakładce "Koszty wysyłki" i podliczanymi automatycznie prze Sklep Internetowy w trakcie składania zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz wagi zamówionych produktów.

 

§5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT, która wysyłana jest oddzielną korespondencją, na adres wskazany przez Kupującego jako korespondencyjny.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu, PayU a w przypadku odbioru osobistego gotówką w kasie punktu sprzedaży.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§6 Odbiór towaru


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub do innego, ustalonego wcześniej ze Sprzedającym kraju.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§7 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez nią osobę inną niż przewoźnik, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.  Odstępując Konsument może wykorzystać wzór odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
4. Sprzedający zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na innym sposób zwrotu.

5. Towar winien być zwrócony niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie przed jego upływem na adres Siedziby Firmy.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument odsyła towar na swój koszt na adres Sprzedającego.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
8. Możliwości zwrotu nie podlegają towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności dotyczy to towarów na których na zlecenie zamawiającego Sprzedający wykonał wszelkiego rodzaju zmiany, przeróbki, nadruki, hafty lub naszycia.

 

§8 Gwarancja, procedura reklamacji


1. Towary będące w ofercie Sprzedającego są pierwszej jakości i na Sprzedającym ciąży obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2. W przypadku nabycia wadliwego towaru Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji (o ile Sprzedający złożył oświadczenie gwarancyjne).

3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Termin gwarancji wynosi 1 rok od wydania towaru.

4. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego lub listownie pocztą dostarczając przedmiot reklamowany wraz z wypełnionym odpowiednim formularzem (załącznik nr 2 do regulaminu).

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

6. Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

7. Sprzedający powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

8. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

 

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży lub świadczenia usług, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie regulaminu jest sprzeczne z obowiązującym prawem lub z którąkolwiek z klauzul niedozwolonych określonych w Rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK to staje się ono nieważne a zakres praw i obowiązków stron ustala się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pozostałej niesprzecznej treści Regulaminu.

5. Data opublikowania regulaminu ..............

 

 

Załączniki:

1. Wzór odstąpienia od umowy

2. Karta gwarancyjna

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy od home.pl